Platje, J., Paradowska, M., Wybrane aspekty wdrażania rozwiązań transportowo-logistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju polskich miast (Selected aspects of the introduction of logistic solutions for sustainable urban development of Polish cities), Studia Miejskie, 6, pp. 51-63, 2012.


Platje J., Transformacja gospodarcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju (Economic transformation in Central and Eastern European Countries in the context of institutional conditions for development), [in:] Fiedor B., Kociszewski K. (eds.), Ekonomia Rozwoju, pp. 309-335, Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2010.


Platje J., Wskaźniki kapitału instytucjonalnego a edukacja dla zrównoważonego rozwoju (Indicators of institutional capital and education for sustainable development), [in:] Poskrobko B. (ed.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, tom 2. Edukacja dla ładu Ekonomicznego, pp. 193-208, Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2010.


Platje, J., Czy zrównoważony rozwój gospodarczy jest warunkiem wstępnym rozwoju zrównoważonego? (Is economic sustainability a necessary condition for sustainable development?), [in:] Kiełczewski D. (ed.), Od Koncepcji Ekorozwoju do Ekonomii Zrównoważonego Rozwoju, 131-143, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2009.


Platje J., Nowa ekonomia instytucjonalna jako narzędzie analizy i implementacji zasad zrównoważonego rozwoju (New institutional economics as an instrument for analysis and implementation of principles of sustainable development), Prace Naukowe AE we Wroclawiu, 1190, pp. 65-78, 2007.


Platje J., Bariery w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju … ale rozwoju czego? (Barriers in achieving sustainable development of what?), [in:] Giordano K., Legutko-Kobus P. (eds.), Możliwości międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i wdrażania zrównoważonego rozwoju w nowym okresie programowania Unii Europejskiej (2007-2013), pp. 51-61, Lublin, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, 2007.


Platje J., Poziom dochodu narodowego a priorytety rozwoju zrównoważonego (The level of national income and priorities in sustainable development), [in:] Kozłowski S., Haładyj A. (eds.), Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, pp. 37-46, Lublin, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, 2006.


Platje J., Fortuński B., Badanie użyteczności komunikacji miejskiej na terenie miasta Opola (Some research on the utility of urban public transport in Opole), [in]: Bucka M., Słodczyk J. (eds.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, pp. 443-454, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005.


Platje J., Stasiuk A., Tylkowski M., Ocena oferty przewozów regionalnych PKP według studentów – wstępny wyniki (An assessment of the regional railway services in Poland according to students – preliminary results), [in:] Nowakowski T. (ed.), Przewozy regionalne w Polsce – szanse i zagrożenia, 154-159, Wroclaw, CL Consulting i Logistyka Spółka z o.o., 2005.


Platje J., Ocena oferty Przewozów Regionalnych PKP według studentów (An assessment of the regional railway services in Poland according to students), Logistyka i Transport, 1(1), pp. 57-60, 2005.


Platje J., Fortuński B., Teoria użyteczności a dostępność komunikacji miejskiej (Utility theory and access to urban public transport), [in:] Nowakowski T. (ed.), Logistyka a infrastruktura miejska, pp. 108-117, Wroclaw, CL Consulting i Logistyka Spółka z o.o., 2004.


Platje J., Instytucjonalne zagrożenia szybkiego dostosowania do ekologicznych wymogów Unii Europejskiej (Institutional threats of quick adaptation to European Union environmental regulation), [in:] Czaja S. (ed.), Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską”, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko, 31, pp. 320-324, Lądek Zdrój, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2004.


Platje J., Dostęp do informacji dotyczącej ochrony środowiska na Śląsku Opolskim (Access to environmental information in the Opole region), [in:] Słodczyk J. (ed.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.


Platje J., Studium empiryczne nad kosztami transakcyjnymi w małych jednostkach gospodarczych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (An empirical study on transaction costs for small economic units in the 1990s), Prace Naukowe AE we Wroclawiu, 1023, 262-272, 2004.


Platje J., Развитие малого бизнеса в Польше на примере пищевой промышленности (The development of small business in Poland on the example of the food processing industry), St Petersburg, 2003.


Platje J., Słodczyk J., Проблемы и возможности для экологического сельского хозяйства в Центральной и Восточной Европе (Challenges and opportunities for ecological agriculture in Central and Eastern Europe), St. Petersburg, 2003.


Platje J., Problem braku zaufania dla lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce (The problem of lack of trust and local economic development in Poland), Prace Naukowe AE we Wroclawiu, 979, pp. 102-111, 2003.


Platje J., Zintegrowane centrum logistyczne jako czynnik rozwoju przestrzennego Wroclawia (The integrated logistic centre as a determinant of spatial development of Wroclaw), [in:] Słodczyk J., Jakubczyk Z. (eds.), Zarządzania gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta, pp. 139-154, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2002.


Platje J., Kałasznik D., Kokoszka A., Kubacki G., Mijalska E., Problemy logistyczne w obrocie butelkami zwrotnymi (Logistic problems in the waste management of refund bottles), Logistyka, 5/2002, Wrzesień / Październik 2002, pp. 24-26, 2002